25 lat działalności Ubojni Rytel - to czas na podsumowanie i czas na wspomnienia

Naszą firmę tworzą ludzie, których łączy wspólny cel i wspólna wizja prowadzenia biznesu. W naszej firmie zawsze było miejsce dla ludzi otwartych, ambitnych i zdolnych. Osiągnęliśmy w ciągu tych 25 lat bardzo dużo, bo zawsze w wyzwaniach widzimy szanse - nie zagrożenia. Na sukces Ubojni Rytel składa się zaangażowanie wszystkich członków załogi - całego naszego ZESPOŁU - dziękuję wam za każdy dzień ciężkiej pracy. Dziękuję Waszym rodzinom za wsparcie.

Dziękuję również naszym kontrahentom - najlepszym polskim hodowcom trzody, którzy nam zaufali i dali szansę rozwoju. Dostarczacie do naszego zakładu najlepsze polskie tuczniki. Dziękuję naszym odbiorcom - to Wy, doceniacie każdego dnia, najwyższą jakość naszych produktów. Dziękuję konsumentom naszych produktów. Tradycyjna polska kuchnia nie może się obyć bez świeżej i naturalnie soczystej wieprzowiny - właśnie taką przygotowywała moja Mama....

Dla mojej żony i córek mam szczególnie gorące podziękowania - zawsze byłyście i jesteście najważniejsze!

Robert Rytel 

Piknik z okazji 25-lecia

REGULAMIN IMPREZY PLENEROWEJ

„Piknik rodzinny z okazji jubileuszu 25-lecia Ubojni Rytel”

 

I.                    POSTANOWIENIE OGÓLNE:

1.       Regulamin obowiązuje na terenie imprezy plenerowej o nazwie „Piknik rodzinny z okazji jubileuszu 25-lecia Ubojni Rytel” w dniu 22.06.2023 zwanej dalej „Piknikiem”.

2.       Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Pikniku będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Piknik. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Pikniku obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

3.       Wejście na teren Pikniku oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

4.       Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas Pikniku poprzez określenie zasad zachowana się osób obecnych na Pikniku i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Pikniku a także urządzeń, znajdujących się na nim.

5.       Organizatorem Pikniku jest Robert Rytel, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Ubojnia Zwierząt Robert Rytel z siedzibą w Podgórzu, ul. Polna 4.

 

II.                 ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE

             NA TERENIE IMPREZY.

1.       Na piknik wstęp wolny mają pracownicy Ubojni Zwierząt Robert Rytel w Podgórzu wraz z rodzinami oraz mieszkańcy Podgórza.

2.       Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w Pikniku pod opieką swojego rodzica lub opiekuna prawnego. Osoby małoletnie uczestniczą w Pikniku na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

3.       Uczestnicy Pikniku oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Pikniku, obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tym Pikniku, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń Przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.

 

4.       Zakazane jest:

a.       Niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Pikniku.

b.       Jakiekolwiek działanie, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Pikniku.

c.       Niszczenie trawników, krzewów i drzew znajdujących się na terenie Pikniku.

d.       Dotykanie wszelkich urządzeń elektrycznych, rozdzielni urządzeń elektrycznych, elementów wirujących.

5.       Uczestnicy Pikniku zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

6.       Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Pikniku:

a.       Broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów

b.       Materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych

c.       Materiałów pożarowo niebezpiecznych

d.       Środków odurzających lub substancji psychotropowych

e.       Alkoholu

7.       Zakazuje się wprowadzenie psów bez kagańca.

8.       Uczestnicy Pikniku lub inne osoby przebywające na terenie Pikniku mogą być narażone na ciągle przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu.

9.       Uczestnicy Pikniku poruszający się pojazdami zobowiązani są do parkowania w wyznaczonych strefach i bezwzględnego stosowania się do poleceń osób wyznaczonych przez organizatora do obsługi strefy parkingowej oraz ochrony.

10.   Organizator utrwala przebieg Pikniku dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Pikniku i imprez Organizatora w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie Pikniku może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. Biorąc udział w Pikniku uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę nieograniczoną czasowo oraz terytorialnie na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku zarejestrowanego w formie fotografii cyfrowej, analogowej lub nagrania wideo, utrwalonego w trakcie pikniku poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach m.in. na stronie internetowej Organizatora oraz w mediach społecznościowych i/lub pozostałych podmiotów współpracujących w zakresie organizacji pikniku, w tym wykonywanych na zlecenie publikacji, prezentacji, materiałów filmowych oraz innego rodzaju materiałów informacyjnych (w wersji papierowej i elektronicznej) w związku z organizacją pikniku lub dotyczącą działalności Organizatora (art. 6 ust. 1 a i f  RODO oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) - „zgoda" lub na zasadzie art. 81 ust 2 pkt 2 prawa prasowego (jako część pewnej całości, krajobrazu, zgromadzenie). Uczestnik zgłaszający udział w konkursach przeprowadzanych podczas trwania Pikniku podając  dane osobowe (imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły) wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Udostępnienie danych osobowych (imię i nazwisko, nazwa szkoły i klasy, wizerunek) jest dobrowolne aczkolwiek konieczne do zgłoszenia uczestnika pikniku do konkursów przeprowadzanych podczas trwania pikniku oraz  przebywania na terenie pikniku.

11.   Administratorem danych osobowych jest organizator Robert Rytel, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Ubojnia Zwierząt Robert Rytel z siedzibą w Podgórzu ul. Polna 4, kontakt do Inspektora Ochrony Danych -  tel. +48 501 422 549, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

12.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenie pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowanie polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.

13.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania uczestników ze stoisk usługowych znajdujących się na terenie Pikniku.

14.   Niniejszy regulamin jest dostępny: u Przedstawicieli Organizatora na terenie Pikniku oraz udostępniony na stronie internetowej Ubojni Zwierząt Robert Rytel pod adresem www.ubojniarytel.pl

15.   Naruszenie niniejszego regulaminu może skutkować w szczególności:

a.       Wezwaniem uczestnika Pikniku do opuszczenia terenu Pikniku.

b.       Ujęciem uczestnika Pikniku i przekazaniem go służbom zewnętrznym, przede wszystkim Policji.

16.   Nad bezpieczeństwem Imprezy czuwać będzie firma ochroniarska SOLID SECURITY z siedzibą w 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17, tel.: +48 22 668 60 06,   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

17.   W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Ustawy i Kodeksu Cywilnego.

18.   Udział w Imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.

19.   Regulamin wchodzi w życie 22.06.2023 i obowiązuje w dniu Imprezy.

 

Klauzula informacyjna  Piknik z okazji 25-lecia

Ubojni Zwierząt Robert Rytel w Podgórzu, 22.06.2023 r.

Zgodnie z art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (DZ. Urz. UE L 119 z 04. 05. 2016), zwanego dalej „Rozporządzeniem” Robert Rytel prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Ubojnia Zwierząt Robert Rytel informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Robert Rytel prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Ubojnia Zwierząt Robert Rytel, Podgórze, ul. Polna 4, 18-400 Łomża, zwany dalej „Administratorem”.

2.  W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz ułatwienia kontaktu w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, zwanego dalej „IOD”, z  którym można skontaktować się pod adresem e -mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub numerem telefonu 501 422 549  lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. Państwa dane osobowe pozyskane przez Administratora będą przetwarzane na podstawie oraz w następującym celach:

- art 6 ust. 1 lit a) i f)  Rozporządzenia – w oparciu o wyrażoną zgodę w celu zebrania od Uczestnika Pikniku imienia, nazwiska, klasy oraz nazwy szkoły do której uczęszcza uczestnik przy zgłoszeniu uczestnika do wzięcia udziału w przeprowadzanych na pikniku konkursach oraz publikacji wizerunku uczestnika na stronie internetowej Ubojni Zwierząt Robert Rytel, profilu na Facebooku lub innych mediach zarządzanych przez Administratora w celu promocji działalności Administratora.

4. Administrator gromadzi dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana jako osoby, od której pochodzą. 

5. Odbiorcami danych osobowych jest organizator imprezy „Piknik z okazji 25-lecia Ubojni Zwierząt Robert Rytel”. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych tylko w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Dane te nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

6. Okres przechowywania danych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres organizacji imprezy i publikacji wizerunku bądź do czasu wycofania zgody. Udzielona przez Panią/Pana zgoda może być wycofana w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem.

7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych, prawo do ich sprostowania, a w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa: prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 

8. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w imprezie.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

10.Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

 

Z ostatniej chwili

Ubojnia Rytel nagrodzona przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego!

9 czerwca 2022 roku w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się 32. Gala „Teraz Polska”, czyli finał konkursu organizowanego przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego na najlepsze produkty, usługi i innowacje. 

Popularne w Galerii

team5
Back to Top