25 lat działalności Ubojni Rytel - to czas na podsumowanie i czas na wspomnienia

Naszą firmę tworzą ludzie, których łączy wspólny cel i wspólna wizja prowadzenia biznesu. W naszej firmie zawsze było miejsce dla ludzi otwartych, ambitnych i zdolnych. Osiągnęliśmy w ciągu tych 25 lat bardzo dużo, bo zawsze w wyzwaniach widzimy szanse - nie zagrożenia. Na sukces Ubojni Rytel składa się zaangażowanie wszystkich członków załogi - całego naszego ZESPOŁU - dziękuję wam za każdy dzień ciężkiej pracy. Dziękuję Waszym rodzinom za wsparcie.

Dziękuję również naszym kontrahentom - najlepszym polskim hodowcom trzody, którzy nam zaufali i dali szansę rozwoju. Dostarczacie do naszego zakładu najlepsze polskie tuczniki. Dziękuję naszym odbiorcom - to Wy, doceniacie każdego dnia, najwyższą jakość naszych produktów. Dziękuję konsumentom naszych produktów. Tradycyjna polska kuchnia nie może się obyć bez świeżej i naturalnie soczystej wieprzowiny - właśnie taką przygotowywała moja Mama....

Dla mojej żony i córek mam szczególnie gorące podziękowania - zawsze byłyście i jesteście najważniejsze!

Robert Rytel 

CHARAKTERYSTYKA BADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2020 – 2023

Ubojnia Zwierząt Robert Rytel za cel strategiczny przyjęła plan osiągnięcia pozycji lidera w branży mięsnej, poprzez wypracowanie nowatorskich wyników badań i dzięki temu wdrożenie jak najbardziej innowacyjnych rozwiązań technologicznych w skali całego kraju, a nawet Europy.

Ubojnia w sposób ustawiczny i wielopłaszczyznowy od wielu lat podejmuje działania zmierzające do spełnienia polskich i zagranicznych wymogów jakościowych, ale też podnoszenia wewnętrznych standardów. Jako pierwsza ubojnia trzody w Polsce i prawdopodobnie do dziś jedyna, Ubojnia Rytel otrzymała w 2016 roku wyróżnienie Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt OIE za najwyższy standard dobrostanu zwierząt. Firma posiada uprawnienia eksportu do wszystkich krajów UE i do 51 krajów trzecich. Stale prowadzone są działania w celu uzyskania uprawnień na kolejne kraje. Uprawnienia te są istotne dla odbiorców surowca z Ubojni Rytel eksportujących swoje produkty. Działalność eksportowa koncentruje się na rynkach azjatyckich i krajach bałtyckich.

Ubojnia dostosowana jest do wymagań zgodnych z przepisami polskimi i dyrektywami Unii Europejskiej. Spełnione są wymogi weterynaryjne oraz zgodnie z planem z 2015 roku zostały wdrożone systemy jakości: HACCP w 2015 roku, ISO 22000 w 2016 roku ( TUV SUD), IFS Food w 2017 roku ( TUV SUD CZECH) w 2018 QAFP. Zakład znalazł się w elitarnym gronie firm posiadających wszystkie cztery systemy jakości. W czerwcu 2022r. Ubojnia Rytel została nagrodzona przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego wyróżnieniem „Teraz Polska”.

Zrealizowane na przestrzeni lat inwestycje, pragmatyczna polityka sprzedaży oraz dobre relacje z hodowcami i klientami doprowadziły do dynamicznego rozwoju firmy. W 2021 i 2022roku Ubojnia zdobyła pozycję lidera wśród zakładów ubojowych z polskim kapitałem. W wyniku realizacji kolejnych etapów modernizacji zakładu możliwe było systematyczne osiąganie przyrostu rocznych wartości produkcji, poczynając od 214 tys. sztuk w 2016 r. do 1 067 386 sztuk w roku 2022.  W 2017 roku firma znalazła się wśród 10 największych zakładów ubojowych w Polsce i w kolejnych latach poprawiała swoją pozycję. Ostatecznie w 2022 roku znalazła się w pierwszej trójce największych ubojni trzody w Polsce.

Chcąc kontynuować dalszy dynamiczny rozwój firmy, w latach 2020 – 2023 zostały przeprowadzone bardzo rozbudowane badania własne. W tym celu w 2020 roku powołany został m.in. Zespół ds. Jakości (w którego skład weszli najbardziej wykwalikowani i doświadczeni pracownicy będący specjalistami poszczególnych dziedzin), który w fazie wstępnej skupił się na szczegółowej analizie branży oraz konkurencji. Na podstawie informacji i danych zgromadzonych z publikacji naukowych i baz patentowych, specjalistycznych czasopism i portali branżowych oraz podczas wizyt studyjnych, czy uczestnictwa w targach i misjach handlowych, uzyskano szereg danych niezbędnych do identyfikowania istotnych trendów i interpretacji prowadzonych badań. Na kolejnym etapie badania skupiły się w szczególności na poszukiwaniu rozwiązań umożliwiających wyeliminowanie źródeł zakażeń mikrobiologicznych tj.:

1. Analiza zakażeń mikrobiologicznych oraz obserwacji pod kątem czystości mikrobiologicznej procesu produkcyjnego surowca oraz higieny pracowników, które prowadzone były przez oddelegowanych pracowników Działu ds. Jakości.

2. Zostały wyznaczone obszary badań poddane szczegółowej analizie mikrobiologicznej: - badanie czystości linii produkcyjnej oraz elementów sprzętu - weryfikacja pracowników pod kątem przestrzegania standardów bezpieczeństwa i higieny.

3. Wyznaczono metodę próbkowania i częstotliwość pobieranie prób tak, aby były reprezentatywne dla danego procesu produkcyjnego.

4. Ustalono punkty pobierania prób w różnych fazach procesu produkcyjnego, aby monitorować 36 różnych etapów produkcji.

5. Określono częstotliwość pobierania prób (tygodniowo).

6. Określono częstotliwość pobierania prób z dłoni pracowników ( tygodniowo).

7. Równolegle prowadzono obserwację postępowania pracowników podczas pracy, aby ocenić ich zachowania związane z higieną osobistą i pracy, uwzględniając procedurę mycia rąk, noszenia odpowiednich ubrań ochronnych i innych zasad higieny.

8. Następnie wykonano analizę mikrobiologiczną poprzez pobranie próbek z wcześniej ustalonych punktów.

9. Przeprowadzono analizę laboratoryjną w celu wykrycia i zidentyfikowania mikroorganizmów (ogólna liczba drobnoustrojów, liczba Enterobacteriacea, Salmonella oraz Listeria).

10. Celem zapewnienia odpowiedniego przeprowadzenia analiz mikrobiologicznych próbki wysyłane były do akredytowanych laboratoriów.

11. Zespół przeprowadził analizę wyników i ocenę poziomu kontaminacji mikrobiologicznej w procesie produkcyjnym.

Kolejnym etapem prac było określenie parametrów i funkcjonalności linii technologicznej w odniesieniu do wdrożenia wyników badań, mocy przerobowych oraz potencjału firmy. Przyjęta metodologia to głównie badania jakościowe (grupy focusowe), ocena jakości i analiza oraz testy pilotażowe. Ważnym obszarem były spotkania bezpośrednie i pośrednie osobiste, mailowe i telefoniczne z przedstawicielami technologii rozbioru mięsa, czyli:

Firma Marel: Juliusz Salach – przedstawiciel handlowy, Kristin A. Kristinsson -sales manager, Rob Van Son, dyr. sprzedaży Europa Wschodnia, Jan Bos - dyr. Sprzedaży Europa ,

GDI - Europan: Marcin Nejman - przedstawiciel handlowy, Mattthias Rumpelhardt -projektant technologii.

Kagra- Frontmatec: Krzysztof Moszczyński - przedstawiciel handlowy Ka-Gra , Stuart Arthur Hufford - projektant, Jesper Noesgaard – projektant.

Mayekawa – Akira Tanijama – przedstawiciel Zarządu Mayekawa Japonia, Justyna Zielińska – przedstawiciel na Polskę oraz Łukasz Radomski- dyrektor finansowy Mayekawa Polska.

 

Kluczową rolę w procesie analizy rozwiązań i doboru optymalnych funkcjonalności odegrał Pan Mariusz Chilimoniuk, który de facto jest jednym z najbardziej doświadczonych i wykwalifikowanych technologów branży mięsnej w Polsce. Początkowo były z nim konsultowane wyniki badań i proponowane przez członków Zespołu rozwiązania, ale z uwagi na skalę prowadzonych badań, a tym samym planowanych do wdrożenia zmian w przedsiębiorstwie, Zarząd Ubojni zdecydował o zaangażowaniu Pana M. Chilimoniuka do zespołu oraz powierzenia wykonania opracowania schematu przyszłej linii produkcyjnej.

Bardzo ważną decyzją było utworzenie w czerwcu 2022 r. przyzakładowego Pilotażowego Działu Rozbioru, którego celem było podjęcie wieloobszarowych badań związanych z poznaniem specyfiki rozbioru półtusz wieprzowych oraz oszacowania kosztów i niezbędnych zasobów. Umożliwiło to poznanie poszczególnych czynności na konkretnym stanowisku rozbiorowym, pozyskanie informacji o surowcu i jego specyfice obróbki, monitoring kosztów, jak również podjęcie prac badawczych związanych z analizą efektywności pracownika, obserwacją specyfiki pracy, a przede wszystkim analizę uzysków wartościowych dla zakładu.

 

Jednym z najistotniejszych elementów całości prac, co przełożyło się również na ich wyniki, był fakt, iż przez cały okres realizowanych badań własnych prowadzona była bardzo merytoryczna, wielopłaszczyznowa współpraca instytucjonalna z wybranymi uczelniami i ośrodkami naukowo-badawczymi, m.in.:

1. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Katedra Technologii i Oceny Żywności, pod kierownictwem prof. dr hab. Mirosława Słowińskiego;

2. Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie, Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności, pod kierownictwem dr. hab. inż., prof. UWM Anny Zadernowskiej;

3. Międzynarodową Akademią Nauk Stosowanych w Łomży – pod kierownictwem dr. hab. Inż. Andrzej Borusiewicz, prof. Uczelni (wcześniej Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży).

 

Kolejny aspektem, który trzeba podkreślić jest fakt, iż w 2020 roku w ramach struktury firmy powołany do życia został kolejny Zespół ds. IT. Członkowie w/w Zespołu wykazali duże zaangażowanie w pracach związanych z przygotowaniem koncepcji digitalizacji nowego zakładu. Prace oparte na doświadczeniu członków zespołu oraz zaangażowaniu w codziennych obowiązkach w Zakładzie w Podgórzu, zaowocowały opracowaniem koncepcji zgodnie z filozofią Smart Factory, czyli inteligentnej fabryki. Technologie cyfrowe oraz zaawansowane systemy zarządzania produkcją, które opracowaliśmy, będą wykorzystywane na różnych poziomach produkcji, począwszy od zbierania danych z czujników i urządzeń, poprzez ich analizę i przetwarzanie, aż do sterowania i monitorowania całego procesu. Potwierdzają to słowa prof. Borusiewicza, który w toku konsultacji stwierdził, iż: „ważnym obszarem będzie automatyzacja i robotyzacja wielu procesów, wykorzystanie analizy danych i technologii sztucznej inteligencji do monitorowania procesów, optymalizacji produkcji i identyfikacji potencjalnych problemów. Pracownicy zakładu mają świadomość, że koncepcja Smart Factory pozwala na lepsze śledzenie i zarządzanie łańcuchem dostaw, a technologie takie jak blockchain zapewnią transparentność i bezpieczeństwo informacji nie tylko dla zakładu, ale i dla końcowych konsumentów”.

 

Ubojnia Rytel dążąc do rozwoju działań biznesowych oraz zwiększenia konkurencyjności w branży, planuje uruchomić najnowocześniejszy zakład do produkcji mięsa w Polsce. Poza szeregiem proekologicznych i energooszczędnych rozwiązań, wdrożymy najnowocześniejsze technologie rozbioru mięsa, oparte o automatyzację i robotyzację procesów produkcyjnych. Jako pierwsi w branży zastosujemy wodę elektrolizowaną w procesach mycia i dezynfekcji, wdrożymy system wizyjny do rozpoznawania mięsa. Zastosujemy szereg technologii cyfrowych celem digitalizacji procesów oraz monitoringu i optymalizacji gromadzonych danych. To wszystko pozwoli nam osiągnąć lepszą jakość oferowanych produktów oraz zapewni bezpieczeństwo produkowanej żywności, co stanowi kluczowy element w budowaniu silnej pozycji na rynku i spełnianiu oczekiwań współczesnych konsumentów, co umożliwi uzyskanie tym samym status „state of the art” w branży.

Z ostatniej chwili

Ubojnia Rytel nagrodzona przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego!

9 czerwca 2022 roku w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się 32. Gala „Teraz Polska”, czyli finał konkursu organizowanego przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego na najlepsze produkty, usługi i innowacje. 

Popularne w Galerii

team5
Back to Top